Toelichting publicatie RTVNoord

Geachte Lezer(es),

Door een schademelder K. Jol uit Pieterburen is een bericht als weergegeven op onze site geplaatst op het internet. Omdat wij dit als bedrijf heel hoog opnemen, willen wij onze visie hierop weergeven.

Onze werkzaamheden worden uitgevoerd door geselecteerde en door Centrum Veilig Wonen (CVW) goedgekeurde experts. Al onze experts hebben interne opleidingen gevolgd en worden regelmatig bijgeschoold op de ontwikkelingen van hun vakgebied.
Onze experts handelen volgens het werkprotocol dat wij hanteren in opdracht van onze opdrachtgever. Ieder rapport van onze experts wordt eerst uitgebreid intern gecontroleerd door ons kwaliteitsteam. Hierbij wordt onder andere getoetst op de juistheid van de kwalificatie van de schade, de gekozen herstelmethode, de schadehoogte en de doorlooptijden. Deze controle loopt nagenoeg synchroon met de kwaliteitscontrole van onze opdrachtgever, Centrum Veilig Wonen. Met andere woorden; er wordt geen rapport ingediend als deze niet door “derden” intern en extern is gecontroleerd.

Wij worden door opdrachtgevers op pad gestuurd om een oordeel te geven over een mogelijk oorzakelijk verband tussen (in het geval van CVW) trilling/aardbeving en een geclaimde schade. Indien een schade-expert van mening is dat er sprake is van enig oorzakelijk verband, dan wordt de schade vastgesteld volgens het protocol dat van toepassing is op alle expertisebureau ‘s.
Indien de expert van mening is dat er geen sprake is van enig oorzakelijk verband, wordt de geclaimde schade in kaart gebracht en geclassificeerd als een -C- schade, met andere woorden; schade die reeds aanwezig was en niet gerelateerd kan worden aan de trilling/aardbeving. Onze schade-experts hebben de opdracht om dan uitgebreid te communiceren met de schademelder op welke grond(en) hij/zij tot zijn oordeel komt.

De veel aangehaalde opmerking dat wij op pad worden gestuurd om schades af te wijzen is pertinent onjuist en is nimmer door NAM of CVW aan ons dan wel aan de overige 12 expertisebureaus meegegeven. Een dergelijke opmerking is nergens op gebaseerd en kan ook nergens op gebaseerd worden.

Bij het beoordelen van een mogelijk oorzakelijk verband is de afstand van de schademelder ten opzicht van het epicentrum één van de handvatten. Tegenwoordig maken wij hiervoor onder andere gebruik van trilling eters die in de afgelopen jaren zijn geplaatst in de regio en de locatiekaarten van het KNMI met contourlijnen. Ook maken we gebruik van de resultaten van diverse onderzoeken die de laatste jaren hebben plaats gevonden en de komende jaren nog zullen plaats vinden.

In het geval van schademelder K. Jol uit Pieterburen wordt de schademelding gedaan op de trilling/aardbeving die plaatsvond in Hellum, circa 30 kilometer afstand van Pieterburen. Gelet op de afstand tot het epicentrum is het niet mogelijk dat enig oorzakelijk verband kan worden aangetoond met de beving/trilling van Hellum. Dit is ook de moverende reden van de expert geweest om de getoonde schade te classificeren als -C- schade.

Indien een schademelder zich niet kan vinden in een rapport van een expert, bestaat de mogelijkheid voor het inschakelen van een contra-expert. Deze werkwijze staat vermeld op de site van CVW, daarnaast wordt dit besproken door de expert bij de schademelder.
…..citaat van de website van CVW……:Wanneer er onjuistheden of onduidelijkheden in het rapport staan kan daar contact over genomen worden met de contactpersoon binnen CVW. Dan bestaat de mogelijkheid voor het aanvragen van een contra-expert die dit vervolgens opneemt met de schade-expert……einde citaat……
Indien expert en contra-expert niet tot overeenstemming kunnen komen, wordt een arbiter ingeschakeld die een bindend advies geeft. Dit is door onze expert aangegeven bij dhr. Jol, die dit echter anders weergeeft op zijn forum. Dat onze experts aansturen op contra’s ook weer pertinent onjuist en niet gebaseerd op feiten.

Intern onderzoek naar de inhoud van dit dossier heeft op dit moment voor ons uitgewezen dat onze expert niets aan te rekenen valt. Wij blijven hem en zijn collega’s onvoorwaardelijk steunen. Wij hebben contact over opgenomen met dhr. Jol en zullen op korte termijn tezamen met CVW een bezoek aan dhr. Jol brengen om de procedure, de werkwijze en de loop van het gesprek met onze expert door te spreken. Het staat dhr. Jol daarna nog steeds vrij om een contra-expert in te schakelen.

Rest mij nog om onze boosheid uit te spreken over de gehele gang van zaken, met name de manier waarop onze expert (die naar eer en geweten zijn werk uitvoert) op deze wijze aan de spreekwoordelijke schandpaal genageld wordt. Het is een vorm van omgang die voor niemand gewenst is en waartegen je ook bijna niet kan verdedigen. Wij zullen u via deze site op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Met vriendelijke groet,

Pieter de Vries
Directeur
Groninger Taxatie Bureau BV